Bildarkiv porslinsblommor

A
Hoya acuta
Hoya aff. cagayanensis SV 461
Hoya angustifolia
Hoya anulata
Hoya archboldiana
Hoya australis

B
Hoya benguitensis
Hoya bella
Hoya bella Luis Buis
Hoya bilobata
Hoya burmanica SV 474
C
Hoya camphorifolia
Hoya calistophylla
Hoya calycina
Hoya carnosa compakt
Hoya carnosa Krikle 8
Hoya carnosa Melanie
Hoya carnosa Red Ruby India
Hoya carnosa Ruby
Hoya carnosa SV408
Hoya carnosa Variegata
Hoya chunii
Hoya compacta Regalis
Hoya compacta Variegata
Hoya crassicaulis IPPS 1772
Hoya cumingeana
Hoya curtisii
Hoya cystiantha
D
Hoya dennisii
Hoya diptera
Hoya dimorpha
Hoya diversifolia
Hoya diversifolia SV 472
Hoya dolichosparta


E
Hoya eitapensis
Hoya eleptica

F

Hoya finlaysonii
Hoya fungi
Hoya fusco-marginataG
Hoya globulosa
Hoya gracilis

H
Hoya halophila SV 492
Hoya heuschkeliana

I
Hoya imperialis
Hoya imperialis var. rauschii
Hoya incrassata IML 187
Hoya incurvula
Hoya incurvula ETS86
Hoya incurvula Sulawesi
Hoya incurvula Sumatra

K
Hoya kanyakumariana
Hoya kastbergii
Hoya kentiana
Hoya kerrii

L
Hoya lacunosa Tove
Hoya lacunosa x obscura
Hoya lacunosa
Hoya lacunosa Tove
Hoya latifolia
Hoya limoniaca
Hoya linearis
Hoya litoralis
Hoya lobbii
Hoya longifolia
Hoya loyce-andrewsii

M
Hoya amcgregori
Hoya macrophylla
Hoya microphylla
Hoya Minibell
Hoya mitrata
Hoya megalaster
Hoya meriditii
Hoya merrillii
Hoya montana Thailand
Hoya motoshei
Hoya multiflora
Hoya multiflora SV406

N
Hoya naumanii
Hoya nummelaroides

O
Hoya obovata
Hoya obscura
Hoya odorata
Hoya oncinata
Hoya onychoides

P
Hoya pachyclada
Hoya pandurata
Hoya parasitica Laos
Hoya parasitica Northali
Hoya parasitica Variegata
Hoya parviflora
Hoya parviflora Thailand
Hoya pauciflora
Hoya paziac GPS 1032
Hoya pentaheblia
Hoya picta
Hoya plicata IML 392
Hoya polynuera
Hoya poolii(anulata)
Hoya pottsii IML 353
Hoya pottsii SV 401
Hoya pseudolittoralis IPPS 00024
Hoya pubicaly

R
Hoya retusa
Hoya rigida
Hoya ruscifolia

S
Hoya salwenica
Hoya samoaensis
Hoya schneeii
Hoya serpens
Hoya shepperdii
Hoya siamica x motoskei
Hoya sp Baku
Hoya sp Chaing Mai
Hoya sp Kunming
Hoya sp Malaysia
Hoya sp Molukken
Hoya sp NAN Thaliand North
Hoya sp Phillipinerna SV 437
Hoya sp PNG S
Hoya sp PNG SV 416
Hoya sp PNG SV 417
Hoya sp PNG SV 419
Hoya sp PNG SV 420
Hoya sp.PNG SV 421
Hoya sp PNG SV 431
Hoya sp PNG SV 437
Hoya sp PNG SV 439
Hoya sp PNG SV 460
Hoya sp PNG SV 461
Hoya sp PNG SV 483
Hoya sp Sarawak
Hoya sp. SV 407
Hoya sp. SV 409
Hoya sp. SV 434
Hoya sp. SV 455
Hoya sp. SV 456
Hoya sp. SV 457
Hoya sp 00897 Surigaolone Ed Gilding
Hoya sp 104
Hoya sp 520084
Hoya stoneana
Hoya subquintuolinervis
Hoya SV 407

T
Hoya thomsonii
Hoya tsangii
V
Hoya vaccinoides
Hoya wayettii
Hoya waymaniae
Hoya verticillata Bogor
Hoya verticillata sp Mulu
Hoya vittelina
 
 


Hoya sp PNG SV 431


Hoya sp PNG SV 437


Hoya sp PNG SV 416


Hoya retusa


Hoya polynuera


Hoya kanyakumariana


Hoya cumingeana

Hoya aff. cagayanensis SV 461

Hoya calycina

Hoya aff. benguitensis

Hoya compacta Regalis

Hoya densifolia

Hoya SV 434